Kā kļūt par biedru

LKKA Statūti. III. nodaļa

BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA NO BIEDRĪBAS

3.1.   Biedrības biedriem ir īstenā biedra, asociētā biedra, goda biedra statuss.

3.2.   Par īsteno biedru var kļūt ikviena rīcībspējīga fiziska persona, kura ieguvusi normatīvajos aktos noteikto profesionālo vidējo vai 1. līmeņa augstāko izglītību kosmetoloģijā, kura praktizē kosmētiķa, skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) specialitātē, kā arī persona ar augstāko medicīnisko izglītību, kura praktizē estētiskajā kosmetoloģijā. Īstenie biedri atbalsta Biedrības darbības mērķus un uzdevumus, ir ieinteresēti un gatavi ar savu darbību un finanšu līdzekļiem sekmēt to īstenošanu.

3.3.   Par asociēto biedru var kļūt ikviena juridiska persona, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus un uzdevumus, skaistuma un farmācijas industrijas uzņēmumi, mācību iestādes, kas izglīto kosmētiķus un skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), un citas, kuru darbība saistīta ar kosmētiku un kosmetoloģiju.

Biedrības asociētie biedri var piedalīties visās biedrības aktivitātēs, taču tiem nav balsstiesību biedru sapulcēs un tos nevar ievēlēt biedrības pārvaldes, profesionālajās institūcijās un revīzijas komisijā.

3.4.   Lēmumu par īstenā biedra un asociētā biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājuma, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, ir nomaksājis valdes noteikto iestāšanās biedra naudu un biedra naudu par tekošo gadu.

3.5.   Īstenajiem biedriem pēc uzņemšanas Biedrībā tiek izsniegta asociācijas biedra karte un asociētajiem biedriem pēc uzņemšanas Biedrībā tiek izsniegta asociētā biedra apliecība.

Lēmumu par atkārtotu īstenā biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde pēc pretendenta rakstiska iesnieguma un sava viedokļa paušanas, valdes noteiktās atkārtotas iestāšanās biedra naudas, biedra naudas par tekošo un nākamo gadu maksājumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.

3.6.   Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk, kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (pa e-pastu vai īsziņu) jāpaziņo iesniedzējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.7.   Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības īsteno biedru vai asociēto biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk, kā pēc gada no noraidošā valdes lēmuma pieņemšanas dienas.

3.8.   Goda biedrs ir fiziska personas, kura devusi būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā, kurai ir sevišķi nopelni profesionālās izglītības un estētiskās kosmetoloģijas attīstībā Latvijā. Goda biedram nav balsstiesību biedru kopsapulcēs. Goda biedrs ir atbrīvots no biedra naudas maksājumiem.

Goda biedri tiek uzņemti reizi gadā Biedrības biedru kopsapulcē. Kandidātus uzņemšanai Goda biedra statusā izvirza esošie Goda biedri, Biedrības valde vai Biedrības biedri. Pieteikums ar pamatojumu par personas uzņemšanu Goda biedra statusā jāiesniedz Biedrības valdei, kas lemj par priekšlikuma iekļaušanu ikgadējās Biedrības biedru kopsapulces darba kārtībā.

3.9.   Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

3.10. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

3.10.1.   biedrs vienu kalendāro gadu nav samaksājis biedra naudu;

3.10.2.   biedrs nav izpildījis kopsapulces vai valdes lēmumus;

3.10.3.   biedrs nav izpildījis pienākumus un uzņemtās saistības;

3.10.4.   biedrs veicis citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai kas radījušas būtisku kaitējumu Biedrībai.

3.11. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā (pa pastu, e-pastu, īsziņu) izslēdzamajam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Ar Biedrības valdes lēmumu biedrs zaudē biedra statusu un statusam atbilstošas tiesības.

3.12. Biedru izslēdzot vai tam izstājoties no Biedrības, biedra nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1) iesniegums (skatīt zemāk)

2) 1 foto (biedra kartes izgatavošanai)

3) iestāšanās biedra naudas -  EUR 15.00 un biedra naudas par tekošo gadu – EUR 40.00, KOPĀ – EUR 55.00 iemaksas LKKA kontā apliecinošs dokuments.

 

Iesniegšanas veids: personīgi  - LKKA birojā J. Asara iela 5, Rīga, 220. kabinetā, vizīti piesakot pa tel. 22847474.

Rekvizīti: Bierības reģistrācijas Nr.40008009703, A/S SEB banka, konts LV25UNLA0001001700634; uzrādot vārdu, uzvārdu; ierakstot - iestāšanās b.n., b.n.par  ……. gadu.


Pievienotie faili:

docx Biedrības iesniegums .docx Lejupielādēt