Skaistumkopšanas pakalpojumi no 11. oktobra

11/10/2021

/Informācija no Ekonomikas Ministrijas mājas lapas: https://www.em.gov.lv/lv/skaistumkopsanas-un-labsajutas-pakalpojumi/

 

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās un Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanai.

Prasības skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

 

Uzmanību!

Pakalpojumu sniedzēji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus līdz 2021. gada 15. novembrim var veikt ar derīgu testēšanas sertifikātu, ja tie būs uzsākuši vakcinācijas kursu ne vēlāk kā 7 dienu laikā no brīža, kad šādu prasību noteicis darba devējs, un/vai būs pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu līdz 2021. gada 15. novembrim.

 

No 2021. gada 13. oktobra darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus var veikt:

 • līdz 2021. gada 20. oktobrim:
 1. ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
 2. ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 24 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
 3. ar darba devēja veiktu SARS-CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un tas ir negatīvs (testu organizē un reģistrē darba devējs; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju)
 • no 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ar testēšanas sertifikātu (tests veikts laboratorijā; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju).

 

Pakalpojumu sniedzēju, kas strādā tirdzniecības centrā, ievērībai!

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim brīvdienās un svētku dienās aizliegta saimniecisko pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk kā 5 tirdzniecības vietas). Šī prasība neattiecas uz pirmās nepieciešamības saimnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Darba organizēšana

Darba devējs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.

Darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, darba vietā telpās klātienē atrodas tikai ar darba devēja norīkojumu un, ja darbiniekam nav Covid-19 inficēšanās pazīmes vai aizdomas par inficēšanos ar Covid-19 un ir testēšanas sertifikāts vai darba devēja veikts antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām un tas ir negatīvs.

Prasību par testa veikšanu var neattiecināt uz darbiniekiem, kam veicot savus darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās.

Pakalpojumu sniegšanas vides un režīmi

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana

Pakalpojuma sniedzējam atkarībā no darba vides un apstākļiem ir iespējas sniegt pakalpojumu šādos drošības režīmos:

 • Epidemioloģiski drošā vidē jeb "Zaļajā" režīmā – pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu. Bērns, kurš jaunāks par 12 gadiem, var saņemt pakalpojumu bez sertifikāta, taču viņu pavadošai personai ir jāspēj uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

 • Epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem jeb "Zaļajā ar bērniem" režīmā – pakalpojumu sniedzējam, kurš nonāk tiešā kontaktā ar apmeklētāju, jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, bet pakalpojuma saņēmējs var būt personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai bērns no 12 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, vai bērns līdz 12 gadu vecumam bez testa un/vai sertifikāta, ja viņa pavadošajai personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

 • Epidemioloģiski nedrošā vidē jeb "Sarkanajā" režīmā – šajā režīmā pakalpojumu var sniegt tikai individuāli, t.i. atsevišķā telpā vienlaikus apkalpojot vienu klientu/mājsaimniecību. Šajā režīmā - pakalpojumu var sniegt vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs jebkurai personai, tai skaitā, personai, kuras veselības stāvoklis nav zināms vai kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu.

 

Drošas skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas prasības

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem Covid-19 apstākļos jāizpilda kā vispārējās prasības, kas noteiktas visiem pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem, tā nozarei specifiskās prasības.

 

Uzmanību!

No 2021.gada 11.oktobra prasība pēc Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēju paškontroles lapas tiek aizstāta ar prasību izstrādāt dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu.

! Sniedzot pakalpojumu epidemioloģiski drošajā vidē ("Zaļajā režīmā") pie ieejas veicama apmeklētāju vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu, tai skaitā:
  • iekštelpu un/vai teritorijas dalījums epidemioloģiski drošajā vai epidemioloģiski drošajā vidē ar bērniem, nodrošinot apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 • Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Darba devējam ir pienākums noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • Darba devējs nepielaiž augstāk minētos darbiniekus veikt darba pienākumus, kas saistīti ar darba devēja apzinātajiem inficēšanās riskiem darba vietā, ja darbinieks nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav cita vienošanās ar darba devēju.
 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
 • Atbildīgās personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir.
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai (vizuālie materiāli)
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt (sertifikāts, tests, personu apliecinošs dokuments)
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas