LKKA KOPSAPULCE 2021. gada 22. februārī

24/02/2021

Neierastā formātā – tiešsaistē 2021. gada 22. februārī notika Biedrības LKKA gadskārtējā kopsapulce.

Prezidente Renāte Reinsone ziņoja par valdes profesionālo darbību asociācijas  mērķu un uzdevumu īstenošanā neordinārajā 2020. gada situācijā.  COVID-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi un to sekas skaistumkopšanas pakalpojumu nozares darbībā raisīja neordināras aktivitātes,  t. sk. ārstniecības personu kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu (kosmetoloģijā) profesijām stratēģiski svarīgu problēmu risināšanā. Asociācijas biedri atzinīgi vērtē Renātes Reinsones personisko laika un enerģijas ieguldījumu skaistumkopšanas speciālistu ekonomisko, finansiālo, mentālo interešu, profesiju prestiža aizstāvībā .  (Tā secīgi tika atspoguļota preses konferencēs,  intervijās masu mēdijos un asociācijas Face book kontā.)

Valdes uzmanības lokā bijuši profesionālās izglītības, formālās un neformālās tālākizglītības pasākumi, kā topošo speciālistu kosmētikas skolu audzēkņu profesionālās sagatavotības līmeņa celšanas, praktizējošu ārstniecības personu profesionālo kompetenču pilnveides, tā kvalitatīva, droša un legāla kosmētiskā pakalpojuma sniegšanas, profesijas prestiža jautājumi.  

 • 31.08.2020. – sanāksmē vērtēti kosmētikas skolu mācību procesa organizācijas un mācīšanās rezultāti 2019./2020. māc. gadā.
 • Analizēta sertifikācijas eksāmena pieredze. Izstrādāti un iesniegti Veselības ministrijā LKKA ierosinājumi atsevišķiem grozījumiem MK noteikumos Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (tie skar CPKE un sertifikācijas eksāmena praksi, absolventu uzņemšanu ārstniecības personu reģistrā).
 • Sarīkotas konferences: 13.09.2020.LKKA un Veselības Centrs -4 “Slow aging – no kosmētiskajām procedūrām līdz plastiskajai ķirurģijai”: 06.11.2020. sagatavota, diemžēl, pārceltā uz 2021.g. novembri LKKA konference “Neinvazīvās metodes ķermeņa estētikai un veselībai”.
 • Notikuši ikgadējie obligātie semināri: 02.10.2020. – par higiēnu, speciālista un klienta drošību; 11.10.2020. – par pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību dažādās klīniskās situācijās.
 • Ienākusi novitāte tālākizglītības pasākumu praksē – semināri (vebināri) tiešsaistē ar LĀPPOS apstiprinātu programmu.
 • Aktualizēti jautājumi par apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusa piešķiršanu, to ieguvuši/atjaunojuši 14 kosmētiķi, par LĀPPOS iesniedzamo apmācības programmu izstrādes un to īstenošanas kvalitāti (22 nozares uzņēmumi).

            Par kosmētiķu sertifikācijas /resertifikācijas procesa gaitu ziņoja Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja Rita Baumane. R Baumane atzīmēja progresu sertifikācijas dokumentu sagatavošanas kvalitātes uzlabošanā, pateicās visām komisijas loceklēm par godprātīgu darbu.

 Atbilstoši MK noteikumu Nr.943 prasībām Sertifikācijas komisiju uz četriem gadiem ievēl asociācijas kopsapulce un apstiprina LĀPPOS Sertifikācijas Padome. Ar MK noteikumu Nr.943 prasībām ( praktizējoša ārstniecības persona kosmētiķe, vismaz vienu reizi resertificēta), un valdes ieteikumu Sertifikācijas komisijai personālsastāvam sapulci  iepazīstināja LKKA izpilddirektore Nellija Janaus.

Sapulce ievēlēja Sertifikācijas komisiju septiņu cilvēku sastāvā:

 • Rita Baumane
 •  Baiba Ivanova
 •  Jekaterina Kukļina
 • Jekaterina Repiševska
 •  Sintija Strautiņa-Strēle
 • Elīna Zēgnere-Poča.

             Par valdes finansiālo darbību ziņoja Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Viktorija Daņilova.

Revīzijas komisija konstatēja:

 • ieņēmumi -  EUR 29541, izdevumi -  EUR 36246,- Ieņēmumu/izdevumu starpība negatīva –mīnus EUR 6704,- Ieņēmumu kritumam pamatā ir 2019.gada reklāmas kampaņā “Mans kosmētiķis” ienākušo līdzekļu neesamība 2020.gadā, tāpat arī vairāk kā vienas trešdaļas biedru laicīgi nenomaksātās biedra naudas.
 • naudas plūsma 2020. gadā pozitīvia: atlikums uz 31.12.2020.– EUR  31380,-
 • Biedrības LKKA 2020. gada pārskatā (bilancē) fiksēta reālā finansiālā situācija.
 • finanšu līdzekļi tiek izlietoti asociācijas profesionālās darbības nodrošināšanai atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem,  korekti atspoguļoti finanšu dokumentos.

Kopsapulce apstiprināja Revīzijas komisijas ziņojumu un Biedrības LKKA 2020. gada pārskatu (bilanci).

Sakarā ar ārkārtas situāciju nozarē -  skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas  ilgstošu aizliegumu, sapulce pieņēma lēmumu samazināt kosmētiķiem gada biedra naudas apmēru 2021. gadā uz EUR 30.00(trīsdesmit).

Renāte Reinsone akcentēja aktuālos uzdevumus valdes darbā 2021. gadā, kā galveno izvirzot priekšlikumu izstrādi par specifiskām prasībām ārstniecības personu kosmētiķu darba vietām un to iesniegšanu Veselības ministrijā ar mērķi veikt atsevišķus grozījumus MK noteikumos Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.

Ja valdība otrdien, 22.februārī neatbalstīs kosmētiķu un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju kosmetoloģijā darba atsākšanu, asociācijas prasīs veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) demisiju.   “PAR” nobalsoja 88.2% sapulces dalībnieku.