Kosmētiķa profesijas standarts

17/08/2018

Ir  izstrādāts (aktualizēts) KOSMĒTIĶA PROFESIJAS STANDARTS (PS 055).

Saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2018. g.13. jūnija sēdē, protokols Nr.5.

Skat. www.lkka-cidesco.lv/ vai www.visc.gov.lv

Asociācijas Valde izsaka pateicību ekspertu darba grupai par kvalitatīvu, profesionāli paveiktu darbu!