C.E.P.E.C. ROMĀ

28/11/2017

Asociācijas prezidente Nellija Janaus novembra nogalē piedalījās Eiropas Kosmetologu un Kosmētiķu Konfederācijas (European Confederation of Professional Beauticians and Cosmeticians, – angļu val.), saīsinājumā - C.E.P.E.C., gadskārtējā Ģenerālajā Asamblejā un sanāksmē, kas notika Itālijā, Romā. Pašlaik Federācijas sastāvā darbojas Itālija, Igaunija, Čehija, Francija, Grieķija, Kipra, Latvija, Malta, Somija, Slovēnija. Kā informēja ģenerālsekretāre Magda Magri Naudi, iestāšanās procesā  atrodas Ziemeļu valstis, Spānija, Portugāle, Luksemburga, Šveice, Austrija.

Atzinīgi tika novērtēta C.E.P.E.C. Padomes administratīvā darbība. Prezidentei Laurai Grilli un asistentam Blando Palmieri bijušas vairākas diplomātiskas tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem Briselē par sadarbības uzlabošanu, par iesaistīšanos Eiropas Savienības projektos, t.sk., topošā projektā “Vienota Eiropa”, par sociālā dialoga stiprināšanu un attīstību. Tas C.E.P.E.C. dotu iespējas rīkot seminārus pieredzes apmaiņai kādā no Eiropas valstīm. Sociālā dialoga būtība – stiprināt sadarbību ar nozares asociācijām, darba devēju un darba ņēmēju organizācijām.

Notikušas vairākas L. Grilli un B. Palmieri vizītes ES dalībvalstīs, sarunas par Konfederācijas kapacitātes stiprināšanu, jaunu biedru un sponsoru piesaistīšanu.

Šogad diskusijas raisījās, galvenokārt, par  kosmētiķu profesionālo sagatavotību, par atšķirībām pat viena un tā pašā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izpratnē un izpausmēs dažādās valstīs. N. Janaus, līdzīgi kā pārējo valstu pārstāvji, sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas pieredzi. Salīdzinājumā: mēs  varam lepoties ar kosmētiķa profesijas statusu un kosmētiķu profesionālo darbību, varam būt gandarīta par paveikto. L. Grilli aicināja konsolidēt kosmētiķus Eiropā, profesionālās kvalifikācijas, kur vēl tas nav izdarīts, pielīdzināt Eiropas Kvalifikāciju Ietvarstruktūrā (EQF) noteiktajām.

Dažādā situācija un pieredze estētiskajā kosmetoloģijā katrā no ES dalībvalstīm dara problemātisku kosmētiķu mobilitāti Eiropā. Itālijas valdības pārstāvis iepazīstināja ar “Eiropas Profesionālo Hartu”, aicinot izmantot to kā instrumentu kosmētiķu kvalitātes un mobilitātes jautājumu risināšanā. Atzinīgi tika vērtēta dalība ESF mūžizglītības programmā “Partnerība” (2013.-2014.g. SIA “Rīgas Kosmētikas skola” īstenotajā projektā, līdzās Igaunijas un Somijas CIDESCO kosmētikas skolām, kā partnerorganizācija piedalījās arī asociācija), “ERASMUS+”.

“Sociālā Estētika” (“Social Aesthetics”, angļu val.) - šo tēmu prezentēja kā skaistumkopšanas uzņēmēju darbības lauka paplašināšanas iespēju, pievēršoties tai sabiedrības daļai, kam sociālo vajadzību pieejamība ir stipri limitēta. Kā piemērus minēja mazo uzņēmumu, uzņēmēju (pašnodarbināto personu) sadarbību ar dažāda veida pansionātiem, sniedzot skaistumkopšanas pakalpojumus to iemītniekiem. Šī pieredze mums vēl mazpazīstama.

Ģenerālās Asamblejas vēlēšanu sesijas rezultāti: nākamos četrus gadus Konfederāciju turpinās vadīt atkārtoti ievēlētā prezidente Laura Grilli (Itālija). Pirmoreiz Padomē ievēlētas divas viceprezidentes (Somija, Grieķija). Magdai Magri Naudi (Malta) ģenerālsekretāres postenī pievienosies Slovēnijas asociācijas pārstāve.